น ศ.พ า ร์ ทไ ท ม์ เต รี ย ม ล งท ะเบี ย น เ ร าไ ม่ ทิ้ งกั น รั บเ งิ น 5000

Loading...

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ปราชาชนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.

เผยมติ ครม. เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยลงทะเบียนเว็บไซต์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ

Loading...

5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับอาชีพเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์ www.ช่วยเหลือเกษตรกร.com ซึ่งจะเปิด

ให้ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปโดยผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับในมาตรการ

ช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน ระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป เมื่อข้อมูลคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ระบบจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

2563)นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า จาก

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ มาตรการ

ดูแลและช่วยเหลือผลกระทบจากการขอว COVID 19 ของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว

ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเช่วยเหลือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือ

รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือ

รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ที่มา เราไม่ทิ้งกัน