เ ต รี ย มใ ช้เ น็ ต ฟ รี ก ร ะท ร ว งดิ จิ ทั ล แ จ กฟ รีเ น็ ตบ้ า นค ว า ม เ ร็ ว 100 เ ม็ ก 3 เ ดื อ น แ ถ มติ ด ตั้ งใ ห้ ถึ งบ้ า น

Loading...

มีรายงานจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเอส เปิดเผยว่า

ได้ร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน หรือ แคท CAT และ บริษัททีโอที จำกัด มหาชน สนับสนุนบริการ

อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ Fixed Broadband แพ็กเกจเน็ตอยู่บ้านความเร็ว 100/50 Mbps

Loading...

สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตบ้าน โดยจะติดตั้งและให้บริการกับประชาชนฟรีเป็นระยะเวลา 3 เดือน

กระทรวงดิจิทัลคาดว่า วิกฤตC o v i d-1 9 จะส่งผลกระทบไปอีกระยะหนึ่ง โดยประชาชนที่ยังคงอยู่บ้าน หยุดเ ชื้ อ

เพื่อชาติ ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบ้านจึงมีความ

จำเป็นโดยนอกจากรองรับการทำงานที่บ้าน ยังรวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเรียนตามปกติ

จะต้องเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น เป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือความปกติใหม่ ที่เราพูดกันมากว่า New Normal ทำให้ความ

ต้องการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน โครงการนี้จึงจำเป็น โดยถ้าในอนาคตสถานการณ์ยังมีความ

จำเป็นต่อไปก็จะมีมาตรการที่เหมาะสมออกมาข่วยประชาชนโครงการนี้จะสนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำ

วันของประชาชนในการติดต่อสื่อสาร การเรียนและทำงานผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3

เดือนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวก และลดภาระค่า

ใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากC o v i d โดยสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาบังคับใช้ พรก.

ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 63 อย่างไรก็ตาม แพ็กเกจเน็ตอยู่บ้าน ความเร็วสูงสุด 100/50 Mbps

ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 12 เดือน เตรียมรองรับประชาชนในระยะแรกจำนวน 100000 ราย แต่จะเปิดให้ประชาชน

ใช้งานฟรี 3 เดือนโดยฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าติดตั้งทั่วประเทศหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว อีก 9 เดือน

จะใช้บริการในอัตรา 390 บาท/เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสมัครรับสิทธิ์แพ็กเกจดังกล่าวได้ตั้งแต่ 10

พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT และ TOT, ช่องทางออนไลน์

เว็บไซต์www.CinternetBYCAT.com , Facebook : CinternetBYCAT และ www.tot.co.th

หรือสอบถามที่ CAT Contact Center 1322 และ TOT Contact Center 1100

ที่มา ข่าวสด