พ รุ่ งนี้ ค ลั ง ปิ ด ท บ ท ว นสิ ท ธิ์รั บ เงิ น 5000 เ ค า ะย อ ดผ่ า นเ ก ณ ฑ์ล่ า สุ ด ได้ ไ ม่ไ ด้รู้ เ ล ย

Loading...

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

กระทรวงการคลังจะปิดรับยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.comในวันที่ 10 พ.ค.2563

เวลา 24.00 น. โดยไม่มีการขยายเวลาออกไปดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ

Loading...

หรือผู้ที่กดยกเลิกลงทะเบียนโดยไม่เจตนา ให้แจ้งขอทบทวนสิทธิโดยกดปุ่มสีม่วงทบทวนสิทธิ์ได้ตามเวลา

ที่กำหนด และจากนั้นระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูล หรือส่งผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิข้อมูลโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่จะได้รับเงินเพิ่มแล้วเป็น 13.9 ล้านคน จาก 13.4 ล้านคน และตั้งเป้าหมายเร่ง

ตรวจสอบให้เสร็จ สรุปผลได้ทั้งหมด 99% ภายในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ส่วนการโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนในสัปดาห์นี้

คลังตั้งเป้าหมายจะโอนให้ได้อีก 2.4 ล้านคน ให้ครบทั้ง 13.4 ล้านคนและหลังจากนี้ยังจะมีผู้ได้รับสิทธิและทยอย

โอนเงินเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง จากกลุ่มที่มาให้ข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมอีก 4-5 แสนคน และกลุ่มผู้

ขอทบทวนสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบ

ที่มา ข่าวสด