ค ลั ง เ ต รี ย ม โ อ น เ งิ น เ ร า ไ ม่ ทิ้ ง กั น 5000 อี ก 7 แ ส น ค น ร อ รั บ 15 พ.ค. 63

Loading...

หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการC o v i d จ่ายเงินเยี ย ว ย ารายละ

5000 จำนวน 3 เดือนล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แล้วทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน

Loading...

โดยในแต่ละวันกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์เป็นรอบๆ ในแต่ละวัน ส่วนในวันที่ 15 พ.ค.นี้

กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก 700,000 ราย ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้วแต่บัญชีมีปัญหา และได้ทำการ

แก้ไขบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการทบทวนสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่ 10

พ.ค.ที่ผ่านมา และได้ส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตลอดทุกวัน ส่วนการยื่นร้องเรียนที่โต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ

กระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดวันสุดท้าย 15 พ.ค.นี้ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจ

สอบข้อมูลให้แล้วเสร็จถึง 99% ภายในวันที่ 17 พ.ค.63 ในส่วนคนลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ไม่สำเร็จนั้น เนื่องจาก สาเหตุดังนี้ การสะกดชื่อหรือนามสกุลผิดพลาด กรอกเลขบัตรประชาชนผิด เป็นต้น

จำนวน 1.7 ล้านคนนั้น กระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้ง ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกระทรวง

มหาดไทยอยู่ และหาช่องทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป สำหรับปัญหาหลักของคนที่ลงทะเบียนที่พบมาก

คือ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชี เป็นเพราะมีความผิดพลาดในเรื่องบัญชีที่กำหนดให้โอนเงินเข้า เช่น

ใช้บัญชีที่มีชื่อร่วม หรือไม่ได้ใช้บัญชีที่มีชื่อของตนเอง โดยใช้บัญชีที่เป็นชื่อของลูก เป็นต้น

ซึ่งตามข้อกำหนดการโอนเงิน จะต้องเป็นบัญชีในชื่อของตนเองเท่านั้นนอกจากนี้ บางกรณีใส่ชื่อและเลขที่บัญชีถูก

ต้อง แต่เป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ทำให้บัญชีถูกระงับ ซึ่งหากต้องการแก้ไขสามารถเข้าระบบแก้ไขได้เพียง

ครั้งเดียว แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ การไปสมัครพร้อมเพย์ (promtpay) ที่ธนาคารใดก็ได้ ที่ผูกกับบัตรประชาชน แล้ว

ไม่ต้องทำอะไร เพราะระบบจะตรวจสอบเอง หลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันที