เ ช็ กเ ล ย ห ล า ย ค น เ งิ น เ ข้ า แ ล้ ว เ ปิ ด ส ถ า น ะ ที่ ถู ก ลื ม แ ต่ เ งิ น เ ข้ า แ บ บ ง ง ๆ

Loading...

หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ C o v i d จ่ายเงินเยี ย ว ย ารายละ

5000 จำนวน 3 เดือนล่าสุด 14 พฤษภาคม 2563 จากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ พบว่าในวันนี้ หลายคนบอกว่า

เงินได้โอนเข้าแล้ว แม้ว่าสถานะจะยังค้างอยู่ที่สีเหลือง คือการรอตรวจสอบอยู่ และบางคนก็สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

Loading...

แม้ว่าเงินจะยังไม่เข้า โดยกลุ่มที่โอนเงินเข้านี้ หลายคนเป็นคนที่เคยทบทวนสิทธิ และหากเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียว

แล้ว อีกไม่นานก็จะได้รับเงิน ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง ได้กล่าวในรายการ ข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ว่า ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ จะมีการโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ให้อีก 7 แสนรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่เลขบัญชีผิดก่อน

หน้านี้ ส่วนการทบทวนสิทธิได้ปิดไปตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เราจะนำข้อมูลส่วนนี้มารวมกับเรื่องร้องเรียน และจะเร่ง

ประมวลผลให้เสร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้

ที่มา กระทรวงการคลัง ข่าวยามเช้า / FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย