สศก ต อ บแ ล้ ว เ ก ษ ต ร ก ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ต่ ไ ม่ มี ชื่ อ รั บ เ งิ น

Loading...

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครอบครัวละ 15000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ซึ่งวันที่ 15 พ.ค.63 เป็นวันแรกที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือ 5000

บาทให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

Loading...

ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขยายช่องทางเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่เข้าไปตรวจ

สอบสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท 4 ช่องทาง ทั้งนี้ ทั้งนี้ หลังจากที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา

พบว่า เกษตรกรบางรายมีการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่กลับไม่พบชื่อตัวเอง ซึ่งทางด้าน

สศก.ชี้แจงว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่พบรายชื่อของตนเองเลย แต่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว

ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะมีการทยอยปรับฐานข้อมูลโดยเร็ว และจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตาม

จำนวน 6.77 ล้านรายได้หักความซ้ำซ้อนแล้ว เช่น ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม ผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการ

บำนาญ ผู้ที่ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน และผู้ที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถ

ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวย าเกษตรกร.com ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

สำหรับประเด็นเกษตรกรขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่พบชื่อในระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วย

เหลือ ให้ลองตรวจสอบการลงทะเบียน 4 ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นได้เลย

ที่มา  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร