ค ลั ง เ ต รี ย ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ร อ บ 2 จ่ า ย อี ก 13 ล้ า น ค น

Loading...

ล่าสุดวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 ได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว

ราว 13 ถึง 14 ล้านคน วงเงิน 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 1000 บาท 3 เดือน

จากการช่วยเหลือรอบ 2 มีดังนี้

Loading...

1. ผู้สูงอายุ

2. เด็ ก

3. ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

4. ค นไ ร้ บ้า น

5. คนที่ตกหล่ น ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ

6. ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ในสถานการณ์ C O VI D

7. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้พลาดสิทธิ์จากมาตรการต่าง ๆ ผู้ไร้บ้าน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากบุคคลใดเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการ

www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือเยียวยาเกษตรกร ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ซึ่งคาดว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์

จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะยื่นให้คณะ

กรรมการกลั่นกรองโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อในวัน

ที่ 29 พฤษภาคม ต่อไป และคาดว่าจะแจกเงินได้ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2563

ที่มา กระทรวงการคลัง