ศธ. เ ล็ ง รั บ ภ า ร ะ ค่ า เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ ยั น ไ ม่ แ จ ก แ ท็ บ เ ล็ ต ไ ม่ มี เ งิ น

Loading...

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงการเรียนออนไลน์ล่มตั้งแต่วันแรก ว่า วันนี้เป็นการ

สอนเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเปิดเทอมเท่านั้น เพราะการเปิดภาคเรียนจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม พร้อมกันทั่ว

ประเทศ เว้นแต่บางพื้นที่ที่สถานการณ์การแพร่ของ C o v i d 19 ยังมีความน่าเป็นห่วงก็จะใช้วิธีการสอนผ่านระบบ

Loading...

ออนไลน์ต่อไปรวมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะเรียนควบคู่ทั้งในห้องเรียนและระบบออนไลน์เนื่องจาก

เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมเข้าถึงอุปกรณ์ แต่มีร้อยละ10 เท่านั้นที่ไม่มีอุปกรณ์ ซึ่งโรงเรียนจะต้องไปจัดการสอนเสริม

ทักษะที่โรงเรียนแทน เพื่อให้ได้ความรู้สองทางเท่ากับคนอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังชี้แจงถึงสาเหตุที่

ระบบ DLTV ล่ม หลังจากเปิดการเรียนการสอนไปไม่กี่ชั่วโมงว่าเป็นเพราะผู้ปกครองใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเรียนผ่าน

เว็บไซต์มากกว่าการเปิดผ่านโทรทัศน์ซึ่งไม่เหนือความคาดหมายที่ ทางกระทรวงคาดไว้ โดยได้เตรียมแผนมาแก้

ปัญหานี้แล้วทั้งนี้จะเสนอ ครม.ในวันพรุ่งนี้  เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหากผู้ปกครองเลือกใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

เรียนมากกว่าเปิดดูโทรทัศน์ โดยจะหากล่องสัญญาณจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 ล้าน

กล่องไปแจกครอบครัวที่ขาดแคลน แต่ยืนยันว่าไม่มีแจกแท็บเล็ตแน่นอนเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณ

พร้อมยืนยันว่าแม้นักเรียนจะไม่มีอุปกรณ์ใช้สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมิน

ศักยภาพ เพราะเชื่อว่าครูผู้สอนจะประเมินความสามารถของนักเรียนได้ ขณะเดียวกันหากมีความจำเป็นครูผู้สอนต้อง

ติดตามและประเมินว่าเด็กนักเรียนในชั้นเรียนได้เรียนผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ ซึ่งอาจจะให้ผู้ปกครองรายงานผล

หรือครูทำระบบการเช็กชื่อการเข้าเรียนควบคู่ไปด้วยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าการเรียนระบบออนไลน์

ไม่ได้เป็นการภาระให้กับผู้ปกครองและมองว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครอง

สนใจ การเรียนของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ