เ ว็ บ เ ช็ ก วั น โ อ น เ งิ น เ ก ษ ต ร ก ร รู้ ผ ล ทั น ที

Loading...

สำหรับเกษตรกรทุกท่าน หลังจากรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก C O V I D ล่าสุดมีการปรับปรุง

เว็บเกษตรกรซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบและทราบผลทันที เมื่อวันที่ 20 พค เพจ ศูนย์ข้อมูล C O V I D 19 ได้โพสต์

ข้อความระบุว่า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5000 บาท ได้แล้ว หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

Loading...

สหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเกษตรกร 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกไปแล้วในวันที่ 15

พ.ค. 63 ในวันนี้ทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีกครั้ง หากเกษตรกรท่านใด

ต้องการทราบสิทธิ์และวันในการรับโอนเงินสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รู้ผล

ทันที แถมบอกวันได้รับเงิน 5000 บาท ระบุโอนทุกวันที่ 18 19 20 พ.ค.63 และอีกรอบ 28 พ.ค. 63 ตรวจสอบสิทธิ์กัน

แล้วรอเช็คยอดเงินได้เลย กดเข้ามาเจอหน้านี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และช่อง ชื่อ ให้ใส่แค่ชื่อ ไม่ต้องใส่คำนำ

หน้าและนามสกุล กดตรวจสอบสิทธิ์ หลังจากนั้นถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์ ก็จะบอกเหตุผล ในตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีประกัน

สังคม ม 33 ไม่ได้รับสิทธิ์แม้จะเป็นเกษตรกรตัวจริง อย่างไรก็ตามขอให้ได้รับเงินกันครบถ้วนหน้า

ที่มา ศูนย์ข้อมูล CO VID 19