เ ค ลี ย ร์ ชั ด ข้ าร า ช ก า ร ไ ม่ ไ ด้เ งิ น ช่ ว ยเ ห ลื อ เ ก ษ ต ร ก ร

Loading...

เรียกได้ว่าจากที่เป็นกระแสพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก C O V I D โดย เดือนละ

5000 บาท จ่าย 3 เดือน รวม 15000 บาท ในส่วน ข้าราชการจำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริม

Loading...

ทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล หรือไม่เมื่อวาน วันที่ 21 พ.ค.63 คณะกรรมการอนุกรั่นกรอง

การใช้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ แล้ว ไม่ได้สิทธิ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร 5000 บาท เพราะยังมีเงินประจำ

แล้วไม่ได้รับผลกระทบจาก CO VID เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วครับสำหรับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ว่าข้าราชการ

ได้รับเงินส่วนนี้ หลังจากกลุ่มประกันสังคมก็โอดว่าทำไมมีประกันสังคมแล้วไม่ได้รับเงินสรุปไม่มีใครได้รับ

ที่มา  ฐานเศรษฐกิจ