วิ ธี แ ก้ ไ ข ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ก ษ ต ร แ ต่ ไ ม่ มี บั ญ ชี ธกส

Loading...

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ C O V I D รายละ

5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ มีการทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ที่

ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านเว็บไซต์

Loading...

www.สิทธิเยียวย าเกษตรกร.com รู้ผลทันที บอกวันได้รับเงิน 5,000 บาท ว่าเงินจะเข้าวันไหน

ตั้งแต่ 18 19 20 พ.ค.63 และอีกรอบ 28 พ.ค. 63

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ ศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้ มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ

แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ 97 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบบัญชีเงินฝาก ดังนั้น ธ.ก.ส.

จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์โดยเร็ว www.agri.baac.or.th

สำหรับเกษตรกรล็อตที่ 2 ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายวันละ 1 ล้านคน

ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินในวันเสาร์ อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาเกษตรกรในช่วงนี้

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร แล้วไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์

ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์โดยเร็ว www.agri.baac.or.th

ที่มา เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน