ม อ เ ต อ ร์ เ ว ย์ เ ปิ ด ใ ห้ ท ด ล อ ง วิ่ ง ฟ รี 3 เ ดื อ น

Loading...

สำหรับการเตรียมเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ พัทย า ถึง มาบตาพุด ให้ทดลองวิ่งฟรี 3 เดือน เริ่มเปิดบริการเต็ม

รูปแบบช่วง ก.ย.63 นี้ ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 22 พ.ค.63 นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เปิดเผยว่า จะมีการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ส่วนต่อ

Loading...

ขยายช่วงพัทย า มาบตาพุด ในเวลา 16.00 น. ที่ด่านฯ อู่ตะเภา โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อทดสอบระบบ

และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมถึงขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยการเปิดทดลองให้บริการใน

ครั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางโดยมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สามารถเลี้ยวเข้าสู่ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทย า มาบตาพุด บริเวณ

ทางแยกต่างระดับมาบประชัน และจะเปิดให้เข้า ออกเฉพาะจุดปลายทางบริเวณด่านอู่ตะเภา โดยกรมทางหลวงจะไม่

เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มสำหรับการใช้เส้นทางส่วนต่อขยายนี้

เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วง ก.ย.63 จึงจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราใหม่ตลอดเส้นทาง จาก

กรุงเทพฯ ถึง ด่านอู่ตะเภา รถยนต์ 4 ล้อ 25 ถึง 130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 45 ถึง 210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้น

ไป 60 ถึง 305 บาท ตามลำดับสำหรับส่วนต่อขยาย ช่วงพัทย า มาบตาพุดนั้น เป็นทางหลวงมาตรฐานสูงที่มีการ

ควบคุมการเข้า ออกอย่างสมบูรณ์ Fully Controlled Access ขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กิโลเมตร เชื่อม

ต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน

มีด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 แห่ง ได้แก่

ด่านฯ ห้วยใหญ่ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท บริเวณบ้านอำเภอ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ด่านฯ เขาชีโอน เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ด่านฯ อู่ตะเภา เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยมีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้งระบบเงินสด และระบบอัตโนมัติ

พร้อมทั้งระบบควบคุมการจราจรและระบบอำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา กระทรวงคมนาคม