เ ข้ า ใ จ ผิ ด กั น ห ม ด รมว.ศธ.ยั น เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ เ ฉ พ า ะ ม.ป ล า ย

Loading...

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แถลงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ C O V I D 1 9

สรุปได้ดังนี้  เราเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเสริมเฉพาะในนักเรียนชั้น ม.4-6 เพราะน่าจะพอมีอุปกรณ์

Loading...

ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แทปเลต แลปทอป จากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนในกลุ่มนี้เพียง 10 เปอร์เซ็น ไม่มี

อุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องเป็นการตัดสินของผู้อำนวยการโรงเรียน ในการหาแนวทางให้ความรู้ที่ไม่แตกต่าง

จากเพื่อนๆความพร้อมในการสอนออนไลน์ในชั้นอื่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละโรงเรียน หากมีความพร้อมก็สามารถ

จัดการเรียนออนไลน์ได้ เพื่อให้ได้รับความรู้เกินกว่าพื้นฐานที่วางไว้ ยืนยันอีกครั้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีนโยบายที่จะผลักภาระให้ผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต

ที่มา  รายการ จัดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง