ม า แ ล้ ว วิ ธี ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เงิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ่ ม เ ป ร า ะ บ าง 3000

มีรายงานข่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เพื่อรับเงินช่วยเหลือช่วง cd 19 จำ

นวน 3000 บาท โดยที่มีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ 13 ล้านคน ทั้งนี้ หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการ

ดังกล่าวว่า ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ซึ่งในกระทู้นี้มีคำตอบ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Loading...

กลุ่มเปราะบางมีใครบ้าง

เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน

ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

ผู้พิ ก า ร 2 ล้านคน

วิธีรับเงินเยี ย วย ากลุ่มเปราะบาง

หากท่านเป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยีย ว ย าจะจ่ายรวมกับ

เงินที่ได้รับปกติทันที โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

1 กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ เงินอุดหนุนเ ด็ กแร กเกิด เดือนละ 600 บาท

ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลย

เดือนมิถุนายน จะได้ 2600 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1600 บาท

2. กลุ่มผู้สูงอายุ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง 1000 บาทต่อเดือน

ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยีย ว ย าด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

เดือนมิถุนายน จะได้ 2600 ถึง 3000 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1600 ถึง 2000 บาท

3. กลุ่มคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ เบี้ยเงิน 800 บาทต่อเดือน

หากได้รับเงินช่วยเหลือด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

เดือนมิถุนายน จะได้ 2800 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1800 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงินอีก 1000 บาท จากกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 29 พฤษภาคม นี้

หากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางยังไง

ถ้าหากท่านเป็นเด็กแรกเกิด เป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นคนพิการ แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยต่าง ๆ และมีความประสงค์ที่

จะรับเงินเยี ย วย ากลุ่มเปราะบางด้วย ให้ไปติดต่อทำเรื่องที่สถานที่ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของท่าน

หากได้รับเงินเยียว ย าโค วิ ด 19 จากโครงการอื่นไปแล้ว เช่น เราไม่ทิ้งกัน หรือ เยี ย ว ย าเกษตรกร

มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่ เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดจากรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลกำลัง

มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะขอประกาศอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

การตรวจสอบสิทธิรับเงิน 3,000 บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ

e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งระบบ e-Social Welfare

ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายกรณีปกติเป็นราย

เดือนขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม

ได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

อ่านต่อ