เ ปิ ด ต า ร า ง เ งิ นเ ข้ า เ ดื อ น มิ.ย. รั บ เ งิ น ม า ก สุ ด 6,900 บ า ท

เปิดตารางเงินเข้าบัญชี สำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการเยียวยา จากการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด – 19

ในประเทศไทย รับเงินมากสุด 6,900 บาทวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน

สวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวสารชาวบ้าน ข่าวสารเกษตรกร รายงานว่าเช็คตารางเงินเข้า เบี้ยหลัก เบี้ยโควิด

Loading...

เบี้ยกลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน (รับเบี้ยกลุ่มเปราะบาง2งวด เมษายนและ พฤษภาคม)

เดือนนี้รับเงิน 2,600 บาท – สูงสุดอาจจะ 6,900 บาท* *ขึ้นอยู่กับมติความเห็นชอบ ครม

ที่มา ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ