ค รู บ า น้ อ ย อ อ ก บิ ณ ฑ บ า ต นำอ า ห า ร แ ห้ ง ต ร ะ เ ว น ใ ส่ ตู้ ปั น สุ ข ช่ ว ย ช า ว บ้ า น

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ

เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภีเชียงใหม่ครูบาดังภาคเหนือ ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน โดยครูบาน้อยออก

บิณฑบาตทุกวัน และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาต ทั้งหมดมาใส่ตู้ปันสุขที่รพ.สารภี บวรพัฒนา

Loading...

หรือ โรงบาลสารภี 2 โดยที่รพ.ทางหมอ และเจ้าหน้าที่ต่างพากันใส่บาตร ทำบุญร่วมกับครูบาน้อยจากนั้นครูบาน้อย

ก็นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ มาจากชาวบ้านทั้งหมดนำไปใส่ในตู้ปันสุข ที่ตั้งไว้ที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา

หรือโรงบาลสารภี 2เพื่อช่วยแบ่งเบาและให้ประชาชนมาหยิบอาหารได้ที่ตู้ปันสุข ในช่วงสถานการณ์ C O V I D 19

ที่ประชาชนยังคงเดือดร้อน พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ ครูบาดังภาคเหนือ เปิดเผยว่า

อาตมานั้นจะออกบิณฑบาตทุกวัน เพราะเป็นกิจของสงฆ์และเมื่อได้ข้าวสารอาหารแห้งมา ก็จะเดินนำข้าวสาร

อาหารแห้งที่ประชาชนใส่บาตรมาใส่ในตู้ปันสุขที่ทางรพ.สารภีตั้งไว้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เขาลำบาก

ก็ช่วยตามสมควรนอกจากนี้ อาตมายังให้ลูกศิษย์นำข้าวสารอาหารแห้งที่มีคนมาทำบุญที่วัด ให้นำมาใส่ตู้ปันสุข

ด้วย ตระเวนไปใส่ตู้ปันสุขแต่ละแห่งในเขตอ.สารภีที่ตั้งไว้ เท่าที่ทำได้ ก็ช่วยกันไปในช่วงนี้คนไทยไม่ทิ้งกัน

นายแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา หรือรพ.สารภี 2 เปิดเผยว่า ครูบาน้อยถือว่าพระเดชพระคุณท่านเป็น

ถึงครูบาดังแห่งภาคเหนือแต่ท่านก็ออกบิณฑบาต ประจำและยังนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณทบาต

มาใส่ในตู้ปันสุข อีก ทาง บุคคลากรใน รพ.เห็นท่านทำแบบนี้แล้วรู้สึกศรัทธา หากใครว่างก็จะมาร่วมทำบุญ

กับครูบาน้อย ด้วยการใส่บาตร และยังได้รับศีลรับพรจากท่านด้วย ข้าวสารอาหารแห้งที่ครูบาน้อยนำไปใส่ที่

ตู้ปันสุขนั้นถือว่าได้บุญจริงๆ ด้านคุณป้าฉันทนา รัตนสุข อายุ 65 ปี ชาวบ้าน ต.ชมพู อ.สารภี เชียงใหม่

กล่าวว่า ตนจะออกมาใส่บาตรทุกเช้าทุกวันเพราะครูบาน้อยจะออกบิณฑบาต ผ่านมาทุกวัน ศรัทธาท่านจริงๆ

ท่านเป็นถึงพระเกจิชื่อดังระดับประเทศ แต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตถือว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

ทำภารกิจของสงฆ์เสมอต้นเสมอปลายและมาทราบว่า ท่านนำข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาต

ไปใส่ในตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ถึงแม้จะไม่มากมายแต่ถือว่าท่านได้เมตตา ช่วยเหลือ

ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง ศรัทธาท่านจริงๆ ท่านทำแบบไม่ได้ประสงค์จะเอาหน้า

หรือประกาศท่านทำเป็นกิจวัตรของท่านเลย สาธุศรัทธาท่านจริงๆ

ที่มา varietyded

อ่านต่อ