กปภ ปร ะก าศ ย กเว้ นเก็ บเงิ นค่ าปร ะกันก ารใช้น้ำปร ะปา

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ทำให้หลายๆหน่วยงานหามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ที่ขานรับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการ กปภ. ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค

Loading...

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ วิชาการ รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ขานรับนโยบายรัฐบาลและมติคณะกรรมการ กปภ. ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของ CO VID ด้วยการยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

1.ผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่อยู่อาศัย

2.สถานที่ทำการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต และสถานกงสุล

การประปาส่วนภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยเลือกทำรายการผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th,Application PWA 1662

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศไม่เก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก CO VID สำหรับผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต และสถานกงสุล

ขอบคุณ การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ