ธูป 16 ด อ ก ข อง 4 อย่ าง ล องทำดูก่อนสิ้ นปี มีเ งิ นมีท องใช้ตลอ ดทั้งปี

หากวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องเ งิ นข า ดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง จนต้องไปกู้ห นี้ ยืมสินคนอื่น มาใช้จ่ายในครอบครัว จนห นี้สินก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงดี

วันนี้เรามีบทความ ธูป 16 ดอ ก ของ 4 อย่ าง ลองทำดูก่อนสิ้นปี มีเ งิ นมีทองใช้ตลอ ดทั้งปี หากคุณเปิดใจลองทำดูสักครั้งแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป

ต้นทุนชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาไม่เท่ากัน บางคนมีต้นทุนในชีวิตมากพอที่จะไม่รู้จักคำว่า ‘เป็นห นี้’ แต่กับบางคนก็ต้องเป็นห นี้ เพื่อที่จะได้สร้างตัว หรือตั้งตัวในชีวิตได้ ถึงแม้ว่าการเป็นห นี้มันจะเหนื่อย ที่เราต้องหาเ งิ น มาใช้ห นี้ ที่เราก่อเอาไว้ แต่ถ้าเราไม่คิดที่จะสร้างห นี้

Loading...

เราก็อาจจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง หล า ยคนบอ กว่าการเป็นห นี้นั้นมีแต่ทุ ก ข์ แต่เพราะว่าบางครั้งมันก็จำเป็นที่จะต้องมี ไม่อย่ างนั้นเราก็อาจจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่เป็นของตัวเราเอง ถึงแม้จะรู้อยู่เต็มอ กว่าการไม่เป็นห นี้นั้นเป็นเรื่องที่ดี

แต่เพราะชีวิตของเราที่เกิดมาไม่ได้คาบช้อนเ งิ นช้อนทองออ กมา ทำให้บางครั้งเราก็ต้องจำยอมที่จะเป็นห นี้
การเป็นห นี้มันไม่ได้หมายความว่าเราแย่เสมอไปหรอ กนะ แต่ถ้าหากเป็นห นี้แล้วไม่คิดที่จะใช้ห นี้ที่เราก่อ นั่นแหละคือสิ่งที่แย่

ให้เราคิดว่าเราเป็นห นี้คนอื่นเขา เราก็ต้องขยันให้มากกว่าคนที่ไม่มีห นี้ แล้วสักวันหนึ่งเราจะปลดห นี้และมีทุกอย่ างเป็นของเราเองให้ได้

สิ่งข องที่ จะ ต้อ งเต รียม
1. น างรำ 1 คู่

2. ข้ า ท า ส บ ริ ว า ร ช าย 5 คน หญิง 5 คน

3. ธูป 16 ด อ ก

4. ข้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

ขั้น ต อนกา ร ทำ

เริ่มต้นที่การทำความสะอาดศ า ล พ ร ะ ภู มิ ศาล พ ระ ภูมิ ศาล ต า – ย า ย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราเลย เพราะไม่ว่าใครก็ชอบความสะอาดเหมือนกันทั้งหมด บ้านเรายังต้องดูแล ศาลมาอยู่กับเรา เราก็ต้องดูแลเหมือนกัน ต่อไปก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

‘เจ้าที่ เท วะ ด า นัง ปียะ สุดวา ประสุดวา ประสิทธิลาภา ประสัน นะ จิตต า สี ธา สุต ถี พระวัน ตุ เม’ ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาล พ ร ะ พรหม ศาล ต า – ย า ย บัดนี้ ข้าพเจ้า ( ชื่อ – สกุล ) ( วัน เดือนปีเกิด ) ข้าพเจ้าขอถวาย ท า ส บ ริ ว า ร ช าย 5 หญิง 5 เพื่อนคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อ การเดินทาง ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่าง ๆ ที่ข้ า พ ร ะ เ จ้ า ได้ถวายไปนั้น จงส่ งผลให้ข้าพเจ้า มีบริวาณที่ดี มีบุญใหญ่ เอ็นดู หนุนนำ ช่วยเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเดินไปทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหนมีแต่ความปลอ ดภั ย ทั้งไปและกลับตลอ ดปีด้วยเทอญ จากนั้นปักธูปลงไปในกระถางได้เลย

การทำแบบนี้จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองรวมถึงคนในครอบครัว จะทำให้มีเ งิ นทองใช้จ่ายไม่ขัดมือ ปัญหาต่าง ๆ จะเริ่มจะคล า ยลงไป

บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
‘กา ยะ กัมมัง วาจี กัมมัง นะโม กัมมัง สัญจิจจะ กัมมัง อะสัญจิ จะ กัมมัง ขะมันตุเม อะโหสิ กัมมัง ภะวะ ตุเม’

ก ร ร ม ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นก า ย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพช าติช าติใดก็ต าม

ขอให้เจ้าก ร ร ม นายเวนทั้งหล า ย จงโปรดย ก โ ท ษให้เป็นอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า อย่ าได้จอง เ ว ร จอง ก ร ร ม ต่อกันอีกเลย

แม้แต่ก ร ร มใด ๆ ที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ต าม ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวาย พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าเป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมาเมตต าจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเ ว ร ก ร ร มต่อกันตลอ ดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว

ตลอ ดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ ย าก ลำบาก เข็ญใจ ความ ทุ ก ข์

อย่ าได้ใกล้ ความ เ จ็ บ ไ ข้อ ย่ าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดิมีชัย เ ส นี ย ด จั ญ ไ ร และอุ ปั ท วั น ต ร า ยทั้งหล า ย จงเสื่อมสิ้นห า ยไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จลงพลัน เทอญ

ขอขอบคุณ horoscopedaily99, มียิ้ม

อ่านต่อ