ส ว ดก่ อน น อ น ค าถ าขอโ ชคล าภ เรียกท รั พ ย์ พ ระสิวลี

ในช่วงข้าวย ากหมากแพงแบบนี้ หล า ยๆ คนคงหมุนเงินกันไม่ทัน จนต้องไปกู้ห นี้ ยืมสินคนอื่น มาเพื่อให้ชีวิตของตัวเองได้ดำเนินต่อไป แต่เมื่อถึงวันที่ต้องใช้ห นี้คืน อาจจะไม่มีเงินให้เขาก็อาจจะเป็นไปได้ วันนี้เรามีบทความที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะขอโชคขอลาภได้

พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

Loading...

พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออ กบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลก ร ร มที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

คาถานี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอลาภจากพระสิวลีแบบได้ผลเร็วนั้น เคล็ดลำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทาน มาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่งครั้ง

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี ( โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง )

นโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ดังนี้

วันอาทิตย์ ( ให้ภาวนา ๖ จบ )

ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ ( ให้ภาวนา ๑๕ จบ )

ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร ( ให้ภาวนา ๘ จบ )

ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะย าทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ ( ให้ภาวนา ๑๗ จบ )

ทิตติตถะภะเวราชา ปิย าจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี ( ให้ภาวนา ๑๙ จบ )

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ ( ให้ภาวนา ๒๑ จบ )

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะต านะรปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ ( ให้ภาวนา ๑๐ จบ )

ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การสวดพระคาถาสีวลีระจำวัน ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อ การธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด

คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน ต ามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือ กำลังค้าข า ยอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอ ดเวลาว่า ‘นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา’ ถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืน ต ามกำลังวัน ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ต ามจิตปรารถนา

จะเป็นเมตต ามหานิยม ทางทำราชการ ดีนัก ค้าข า ยก็ดี ให้อาราธนานำน้ำมนต์ประพรมของจะข า ยง่าย ทางลาภต่างๆช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอ กจากนั้น ยังปัดเป่าเคราะห์โ ศ ก โ ร คภั ย คุ้มครอง ภยันตรายต่างๆป้องกันศัตรูทั้งปวง

ขอขอบคุณ postsod,th.wikipedia.org

อ่านต่อ