ธ อ ส.ปล่ อยกู้ บ้ านเร าไ ม่ทิ้ งกั นดอ กเบี้ ยต่ำ 1.99%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ประชาชนที่ได้สิทธิ์รับเงินเยีย ว ย า 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน”

ที่ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 15 ล้านราย และครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการ

ช่วยเหลือจากปัญหาโ ค วิ ด-1 9 มากกว่า 4 แสนราย ยื่นคำขอกู้ซื้อบ้านและทำนิติกรรม โครงการบ้าน ธอส.

Loading...

เราไม่ทิ้งกัน ที่สาขาของธนาคารธอส. ทั่วประเทศธอส.กำหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อ โครงการบ้าน

ธอส. เราไม่ทิ้งกัน 20,000 ล้านบาท โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ธอส.ขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้าถึง 31 ต.ค.63กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี

และกรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี

(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

การขอเงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สามารถกู้เพื่อซื้อบ้าน ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง

ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์

ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม

วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกันรวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมิน

ราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1

มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรม

การผู้จัดการ กล่าวว่ามาตรการที่ออกมาถือเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านเป็นอย่างมาก ธอส.

จึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.99% ต่อปี ถือเป็นการแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระของลูกค้าโดยตรง

อาทิ กรณีกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระ 2 ปีแรกเพียง 3,300 บาทต่อเดือนเท่านั้นนอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชน

ได้รับวงเงินกู้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้มีบ้าน ธอส. จึงกำหนดสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้

(Debt Service Ratio หรือ DSR) ในกรณีลูกค้ารายย่อยเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิต่อเดือน

โดยถือเป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งคนในครอบครัวของผู้ที่ได้รับเงินเยี ย ว ย า 5,000 บาท ที่ปัจจุบันมีผู้ผ่าน

เกณฑ์จำนวนกว่า 15 ล้านราย และครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือจาก

ปัญหาโ ค วิ ด-1 9 มากกว่า 4 แสนราย จึงเชื่อว่าโครงการบ้าน ธอส. คนไทยไม่ทิ้งกัน จะสนับสนุนให้ภาค

อสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น” นายกมลภพ กล่าวที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อ่านต่อ