9 คาถ าเดิ นท างไกล ส ว ดก่ อนเดิ นท างแคล้ วคล าด ปลอ ด ภั ย

ทุกวันนี้ทุกๆ คนเดินทางโดยการใช้รถส่วนตัวเป็นส่วน มาก แต่ก็แอบมีความกังวลในใจอยู่ว่าตัวเองจะเดินทางปลอ ดภั ยหรือเปล่า วันนี้เรามีบทความ 9 คาถาเดินทางไกล สวดก่อนเดินทางแคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย มาฝากค่ะ

คาถาที่ 1 คาถาป้องกัน ภั ย สวดก่อนออ กเดินทาง หรือทำภารกิจใดๆที่เสี่ยง อั น ต ร า ย
‘ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันต า นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะต านิเม’

Loading...

คาถาที่ 2 คาถาแคล้วคลาด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

คาถาที่ 3 คาถาสำหรับเดินทางไกล
ก่อนออ กเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ตั้งสมาธิ แล้วสวดบทนี้ก่อนออ กเดินทาง

‘มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง’

คาถาที่ 4 คาถาขับรถป ล อ ด ภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา ต ามนี้ ‘เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง’

พึงเจริญเมตต าจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มี เ ว ร ไม่มี ศั ต รู คู่ ภั ย ไปใน สั ต ว์ โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องต่ำ และในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ 5 คาถาย ามคับขัน
คาถานี้ใช้สวดตอนอยู่ในสถานการณ์คับขัน หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับเราคอยจ้องเล่นงานอยู่

‘พุทโธเมสะระนัง เลนัง ต าณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดต า พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ ห า ยไป’

คาถาที่ 6 คาถาเดินทางปลอ ดภั ย ไร้อุปสรรค

‘สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ’

คาถาที่ 7 คาถารอ ดพ้น อั น ต ร า ย

สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย เช่น มีคนคอยปอง ร้ า ย จะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น

‘นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง’

คาถาที่ 8 คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูช า ก่อนที่จะออ กจากบ้านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอ ดภั ย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

‘พุทธัง อาราธนานัง รั ก ษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า’

คาถาที่ 9 คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย

‘อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี ( วันที่เดินทาง ) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี พระ ( วันที่เดินทาง ) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

ขอให้ข้าพเจ้า ( และคณะ ) เดินทางโดยปลอ ดภั ย ปราศจาก อุ บั ติ เ ห ตุ เ ภ ท ภั ย ทั้งหล า ยทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ ( รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ ) และตัวข้าพเจ้า ( และคณะ ) เองด้วยเทอญ’

นอ กจากเรื่องความปลอ ดภั ยในการเดินทางแล้ว เราก็ได้นำบทสวดคาถาเรียกเงินเล็กๆน้อยมาฝากกันด้วยค่ะ

คาถาโชคลาภ คาถาเรียกเงิน เสริมท รั พ ย์ ( หลวงพ่อปาน )

( ตั้งนะโม 3 จบ )

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ( ว่า ๑ จบ ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าข า ยจะทําให้มีโภคท รั พ ย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าข า ยร่ำร ว ย เรื่องนี้ก็เป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล

สำหรับใครที่นับถือ ศ า ส น า พุ ท ธ ก็คงจะคุ้นชินกับการสวดมนต์ไหว้พระ ดังนั้น การสวดบทคาถาเหล่านี้ ก็เพื่อความสบายใจของบุคคล และระลึกไว้ว่าไม่ควรประมาท ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะคะ

ขอขอบคุณ bitcoretech

อ่านต่อ