เว ล าไ ปท ำบุ ญ ค วรใ ช้ค ำ พู ดอธิ ษฐ านให้ถู กต้ อง ชี วิ ตถึงจะเป็นสุข

เวลาไปทำบุญ ควรใช้คำพูดอธิษฐานให้ถูกต้อง ชีวิตถึงจะเป็นสุข

วิถีช า วบุญเรา ชอบทำบุยกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว แต่คุณเคยรู้ไหมว่า เวลาที่คุณไปทำบุญนั้นจะต้องมีคำอธิฐานที่ถูกต้อง คุณถึงจะได้บุญมาก และจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

วันนี้เรามีบทความ เวลาไปทำบุญ ควรใช้คำพูดอธิษฐานให้ถูกต้อง ชีวิตถึงจะเป็นสุข ไปดูกันว่าคำอธิฐานที่ถูกต้องนั้นต้องกล่าวอย่ างไร ถึงจะได้บุญมาก และชีวิตมีความสุข

Loading...

บุญ หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโล ภ ความโ ก ร ธ หรือ ความหลง

ในประเทศไทยของเรานั้น มีจุดเด่นและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวน มาก ทั้งช า วไทยและช า วต่างช า ติ สิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ นั้นคือ การขอพร

การขอพรอธิษฐานให้ชีวิตมีแต่ส่ งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว การการทำบุญและขอพรนั้น เราจะต้องอธิษฐานแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด มีดังนี้

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หล า ยๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่ งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน ,

สังฆทาน , วิหารทาน นี้จงถึงแก่ เจ้ากรร มนายเ วร และผู้ปกปักรั ก ษ าดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในช า ติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอ ด

จนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เพื่อลดวิบากกรร มให้ลดลงอโหสิกรร มก่อนแล้วแผ่เมตต าอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำต ามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำร ว ย ครอบครัว หมดโ ร คภั ย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

อ่านต่อ