5 ร าศี มีเก ณฑ์เป็ นเ ศ ร ษฐี คิ ดอะไ รไ ว้ก็ส มหวั ง

5 ราศี มีเก ณฑ์เป็นเ ศ ร ษ ฐี คิดอะไรไว้ก็สมหวัง

ร า ศีพฤษภ
เป็ นคนร า ศีที่เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1ปีก่อนนั้น คุณแสนเหนื่อ ยแสนทนเป็นอย่ างมากไ ม่ ว่ าจะเรื่ องเงินทอง การจั บจ่ายใช้สอ ย คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอ ยู่ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อ ยมากๆ

Loading...

แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยน จ า กคนที่เคยเหนื่อ ยมากๆ ต อ นนี้เริ่มน้อ ยลงอย่ างเ ห็ นได้ชัด การงาน เ ห็ นผลเลื่อนขั้นสูง

การเงินอู้ฟูมีโอ กาสได้ซื้อบ้านหรือของใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันหากอ่า นแล้วดีก็ให้ แ ช ร์เก็บไว้ ข อให้คำทำนายนี เข้ามากับคุณสิ่งดีๆ ตอบแทนผลบุญอีกไม่นานแน่นอนเลย

ร า ศีมังกร
ตลอ ดช่วงชีวิตที่ผ่านมา สุขสบายมีเงินมีทองใช้ แต่มาเหนื่อ ยรู้สึกหลายอย่ าง ข า ดหายไปเงินทองไม่พอใช้ก็ช่วง1ปีก่อนจากนี้ คุณเหนื่อ ยมากยอ มรับเลยว่าคุณเป็นคนที่ อ ดทนอย่ างที่สุด แต่หลังจากวันนี้ถึงปีนี้ที่คุณได้อ่า นจากนี้ไปทั้งชีวิต ชีวิตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง

จากคนที่เคย มีทุกอย่ าง มีเงินมีทองใช้ มีห นี้สินบ้างแต่ก็จะหมดในเร็วๆนี้แหละสุดท้ายนีขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล ผลบุญให้มากๆย ามแก่ชราจะได้ใช้ผลบุญนั้นๆหากอ่า นแล้วดี แช ร์ไว้ ข อให้คำทำนายนีเป็นจริง สิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวท่านเอง

ร า ศีเมถุน
คนร า ศีเมถุน ในเรื่ องเงินๆทองเป็นร า ศีเดียว ที่ประสบความสำเร็จ ในเรื่ องของการบริหารเงินคุณเองจากที่เก็บเงินไม่อ ยู่ เก็บเงินไม่เก่งนั้น จากที่ได้รัทเรียนแสนแพงมานั้นคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองทันทีอ ยู่ดีๆก็ร วยทำให้เ กิ ดผลอันสำเร็จ จากนี้ไปผู้คนจะจั บจ้องคุณ

ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไ ม่ดี ข อโปรดจงระ วังให้มากหลังเดือนนี้ ถึงกลางปี 63 ชีวิตจะอู้ฟูมากมายเป็นยุครุ่งเ รื องของชีวิตเลยถ้าอ่า นแล้วดีก็แช ร์เก็บไว้ ขอให้คำทำนายนี้เ กิ ดผล ให้สิ่งดีๆกับท่านเองสาธุ

ร า ศีสิงห์
ในจ า ก 1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าการค้า การทำมาหากินด วงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ้งไม่เป็นท่าไม่เป็นชิ้น เป็นอันสักเท่าไหร่ แต่อย่ าห่วงเลยในปีนี้ และปีต่อๆไปค นที่เ กิ ดร า ศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารัทเรียน ราคาแสนแพงไปมากแล้ว จ า กนี้ไปหลายต่อหลายอย่ างจะดีขึ้นเป็นทวีคุณเลย ก า รทำมาหากิน

จะเจริญรุ่งเ รื อง หากมองหาช่อง ทางทำกินคุณจะพบแหล่งทำเงินนั้นๆได้เป็นอย่ างดีและคุณก็สามารถ เข้ากับมันได้ดี เป็นอย่ างยิ่งสุดท้ายแล้วจะเจริญงอ กงาม มีกินมีใช้ ตลอ ดช่วงชีวิตถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แ ช ร์เ ก็ บ ไ ว้ข อให้ คำทำนายนี้เกิ ดผล กับท่านเองโดยเร็วเถิด

ร า ศีพิจิก
ท่ า นร า ศีพิจิกที่เก่งสุด คุณเป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ าะเป็นที่ พึ่งพาได้เป็นอย่ างดี ในช่วง 2-3ปีที่แล้ว การเงิน ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพอเป็นหนี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใช้จ่าย เชื่อว่าหลังจาก2ปีนั้นแล้วด วงคุณในปีนี้ ดีมากๆเลย ใ น เ รื่ องการเงินคุณ

จะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ง ถึงปีนี้นี้ มีเกณฑ์อ ยู่ดีๆก็ร วย ได้เลื่อนขั้นการย้ายงานขยับขย ายไปในที่ๆ ดีกว่าจะพบรักแท้แต่งงานกับคนร วย ในช่วงท้ายปี63 ถ้าคุณอ่า นแล้วดีก็แช ร์ไว้นะคะ ข อให้คำทำนายนี้เกิ ดผล มีสิ่งดีงามเข้ามาหาท่าน

อ่านต่อ