ค น ถื อบัตรค นจ นเ ฮ คลั งเตรี ย มเยี ย วย า 1,000 บาท 3 เดื อน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน”

Loading...

โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุดกระทรวงการคลัง มีวาระประชุมคณะ

กรรมการเยีย ว ย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไ ว รั สโ คโ รน่ า โ ค วิ ด-1 9 โดย ปลัด 10

กระทรวง ที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจะมีการพิจารณา

มาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตกหล่นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ

1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตาม จากการประเมิน พบว่ามีผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือ

ครั้งนี้ไม่ถึง 2 ล้านราย จากผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ 2.4 ล้านราย แต่ในที่ประชุมจะพิจารณาตัวเลขดังกล่าว

อีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และ

ครม.พิจารณาเพื่อเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ในการประชุมจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียน

โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งจะคุณสมบัติของแต่ละรายว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่

หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อน ก็มีสิทธิรับเงิน 5,000 บาท เวลา 3 เดือน

แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไป ส่วนกลุ่มนักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุ

ไม่ถึง 18 ปี ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในขณะนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้ว

อ่านต่อ