8 ต ำ แ ห น่ งปิ ดท องพ ร ะ ชี วิ ตเจริ ญ เงิ นทอ งมั่ งมี

หล า ยคนคงเคยไปทำบุญที่วัดกัน และจะสังเกตุเห็นได้ว่าจะมีที่ให้เราได้ทำบุญหล า ยจุด ซึ่งจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมกันเป็นอย่างมากนั่นคือ ปิดทอง ซึ่งการปิดทององค์พระพุทธรูปนั้น มีหล า ยจุด ที่ให้เรานั้นเลือ กปิดองค์ท่าน วันนี้เรามีวิธีปิดทองให้ถูกต่ำแหน่งมาฝาก เพื่ออานิสงส์ของการทำบุญเราก็ควรปิดให้ถูก

เวลาไปวัดทำบุญ ส่วน มากก็จะมีให้ปิดทองพระกัน โดยเราสามารถเลือ กปิดทองได้หล า ยตำแหน่งต ามต้องการเลย ซึ่งในแต่ละจุดที่ปิดทองนั้นจะส่งผลอานิสงส์ที่แตกต่างกันออ กไป มาดูกันว่าตำแหน่งไหนหมายว่าอะไรบ้าง เวลาเราไปปิดทองจะได้เลือ กถูกจุด และการปิดทองนั้นยังทำให้ได้ผลบุญ ที่จะทำให้ผิวสวย ใจดี มีร า ศี เป็นสง่า มีปัญญาอีกด้วย เอาล่ะมาดูความหมายแต่ละตำแหน่งกันเลย

Loading...

1 ปิดทองตำแหน่ง พ ร ะ อุทร

เป็นตำแหน่งท้องนั่นเอง เชื่อ กันว่าปิดทองตรงพระอุทรนี้จะหนุนให้มีความร่ำร ว ย มีเงิน ทอง มีกิน มีใช้ตลอ ดไม่ขัดสน มีท รั พ ย์สินเป็นของตัวเอง บารมีเยอะ

2 ปิดทองตำแหน่งพ ร ะ พั ก ต ร์

เป็นส่วนของใบหน้าของ อ ง ค์ พ ร ะ เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิต ครอบครัวดี งานดี มีความสุข ได้รับความนิยมในกลุ่มคน

3 ปิดทองตำแหน่ง พ ร ะ หัตถ์

เป็น มือของ อ ง ค์ พ ร ะ นั่นเอง เชื่อ กันว่าจะเสริมโชคลาภ เสริมบารมี เป็นที่น่ายกย่อง น่านับถือ น่าเคารพ

4 ปิดทองตำแหน่ง พ ร ะเศียร

เป็นตำแหน่งศีรษะของอ ง ค์ พ ร ะ นั่นเอง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาดี มีความจำดี เรียนดี เรียนเก่ง งานดีมีความโดดเด่น สามารถผ่ านทุกปัญหาไปได้อย่ างสบาย มีเป้าหมายอะไรในชีวิตก็จะทำสำเร็จ

5 ปิดทองตำแหน่งพ ร ะ อุ ร ะ

เป็นหน้าอ กขององค์พระ เชื่อ กันว่าจะเสริมให้มีบารมี ความดี มีสง่าราศี เวลาไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรัก คนชื่นชอบ มีเสน่ห์ในตัวเอง น่าเอ็นดู

6 ปิดทองตำแหน่ง พ ร ะนาภี

เป็นสะดือของอ ง ค์ พ ร ะ นั่นเอง ซึ่งก็เชื่อ กันว่าจะทำให้มีเงินทองใช้ตลอ ด ไม่มีขัดสน คล่องตัวใช้จ่ายสะดวกมาก ๆ การเงินดีมากตลอ ดชีวิตเลย

7 ปิดทองตำแหน่งพระบาท

เป็นเท้าขององค์พระนั่นเองซึ่งก็เชื่อ กันว่าจะเสริมให้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำร ว ย อุดมสมบูรณ์ มีที่พักอาศัยดี ๆ บ้านย านพาหนะใช้ตลอ ด ไปไหน มาไหนก็สะดวก ทำอะไรก็คล่องตัวมาก

8 ปิดทองตำแหน่งฐานรองอ ง ค์ พ ร ะ

เชื่อ กันว่าจะช่วยเสริมให้หน้าที่การงาน มั่นคง ราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาขวาง หากมีก็จะสามารถผ่ า นไปได้สบายมาก ๆ

อย ากจะได้พร ประสบความสำเร็จในด้านไหนก็เลือ กปิดทองต ามตำแหน่งที่ต้องการเลย ในแต่ละจุดจะมีความหมายอยู่ เวลาไปวัดครั้งหน้าก็ลองอ่านบทความนี้ก่อนก็ได้ จะได้ตัดสินใจถูกว่าจะปิดทองตำแหน่งไหนดีจะได้ตรงกับสิ่งที่อย ากจะขอพร

อ่านต่อ