12 ชะต า ผู้หญิ งนับว นซ้ าย ผู้ช ายนั บว นขว า แ ม่ น มาก

หากใครที่มีความเชื่อด้านโชคชะต าของชีวิต วันนี้เรามีตำราทำนายอนาคตจากอายุของคุณ เมื่อคุณอ่านบทความต ามตำรานี้หมด คุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆของชีวิต และวิธีแก้ชะต าชีวิตของคุณ

คำว่า ชะต า มาจากคำว่า ช าต า หมายถึงการเกิดของคน ซึ่งเกี่ยวกับเวลาที่ผู้นั้นเกิด. มีความเชื่อกันทั่วไปว่า เมื่อคนเราเกิดมาจะมีชีวิตเป็นอย่ างไร มักอยู่ที่ก ร ร มที่ได้ทำมาแต่ช าติก่อน

ก ร ร มนั้นส่ งผลให้มาเกิดต ามเวลาที่กำหนด. เมื่อทราบเวลาเกิดของคน ผู้ที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์จะใช้เวลานั้นอธิบายความเป็นไปในชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเวลาเกิดได้.

Loading...

ชะต าจะเชื่อมโยงผูกพันกับ ราศี ราศี คือ เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในช่วงของดวงดาวในกลุ่มดาวเคราะห์ ๑๒ หมู่ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีคุณมีโทษสัมพันธ์กับชีวิตของคน จึงใช้ว่า ชะต าราศี.

การที่คนใดจะประสบเคราะห์ ประสบโชค เชื่อว่าเป็นไปต ามชะต า คือเวลาเกิดของผู้นั้น. เมื่อ กล่าวถึงความเป็นไปของชีวิต ก็จะใช้คำว่า ชะต า ด้วย เช่น ช่วงนี้ชะต าตก ตกงานหางานทำไม่ได้สักที.

ต ามตำราพรหมช าติของคุณโบราณ ได้มีการแบ่งแยกโชคชต าไว้ทั้งหมด 12 แบบ เมื่อถึงแต่ละปีนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น มากมายที่แตกต่างกันออ กไป ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงปีนั้นคุณอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ของแต่ละบุคคล

ซึ่งจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ถ้าผู้ใดต้องการจะทราบโชคชะต าของตนเองว่าตกอยู่ในเกณฑ์ใด ก็ขอให้นำอายุปัจจุบันของตัวท่านเองนั้นนำมาทำนายทายทัก นำมาชี้ที่ตำราพรหมช าติแบบโบราณนี้ได้เลย ถ้าต้องการดูของปีหน้า ก็บวกอายุไปอีก 1 แล้วดูต ามวงกลม ตำราพรหมช าติ

ถ้าใครเป็นผู้ช าย ให้เริ่มต้นนับอายุของตัวเองจากเจดีย์ ซึ่งเจดีย์จะนับเป็นปีที่ 1 นับเวียนไปทางขวามือ ให้ครบอายุปัจจุบันของคุณ แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้หญิง ให้เริ่มนับอายุจากเจดีย์ โดยเริ่มต้นจากนับเจดีย์เป็นปีที่ 1 หลังจากนั้นก็นับไปเรื่อยๆเวียนไปทางซ้ายมือ ให้ครบอายุปัจจุบันของคุณ

1. โชคชะต าตกอยู่ที่ นาคราช
นั่นหมายความว่าในช่วงนี้จัดว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ ให้ระมัดระวังตัวเองเรื่องของการเ จ็ บไข้ ปัญหาการพูดการจา การเถียง การติดต่อสื่อสาร จะมีผู้ปองร้ า ย คิดไม่ดี ช่วงนี้แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา อุทิศส่วนบุญให้กับผู้คนทั้งหล า ยที่มาเบียดเบียน แล้วชีวิตจะดีขึ้นต ามความปรารถนาอย่ างแน่นอน

2. โชคชะต าตกอยู่ที่ เเม่มด

ในปีนี้ตัวท่านเองจะได้พบกับคนที่มีอายุมาก คนที่เป็นเจ้านาย จะได้รับการค้ำชูให้พบแต่ความสุขความเจริญ คำพูดของตัวท่านเองในช่วงนี้จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่ใครหล า ยคนไปทั่ว กล า ยเป็นผู้ที่มีโชคลาภอยู่ในระดับปานกลาง ชีวิตในช่วงนี้เหนื่อยบ้างท้อบ้างปะปนกันไป

3. โชคชะต าตกอยู่ที่ พ่อหมอ

ในปีนี้ชีวิตของคุณจะพบกับญาติผู้ใหญ่มากมาย จะได้รับการช่วยการพิจารณาต่างๆ มีการอุปถัมภ์ค้ำชูแก่ตัวท่าน มีการให้ยศตำแหน่ง ฐานะ ชีวิตของท่านในช่วงนี้จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภเข้ามาสู่ตัวหรือที่ เป็นที่พึ่งพิงทั้งกายและใจของคนอื่นได้

4. โชคชะต าตกอยู่ที่ คนขื่อคา

นั่นหมายความว่าปีนี้จัดได้ว่าตกอยู่ในโชคชะต าที่มีฐานะไม่สู้ดีเท่าไหร่ จงระมัดระวังญาติพี่น้องบางคนที่นำความเดือ ดร้อนใจมาให้ คนรักอาจจะตีตัวออ กห่างทำให้เกิดปัญหา ช่วงนี้ให้เร่งภาวนาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง พย าย ามอย่ าเดินทางไกลอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโทษต ามมา

5. โชคชะต าตกอยู่ที่ เทวดาขี่เต่า

นั่นหมายความว่าปีนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการงานก็จะมีอยู่อย่ างพอเพียง มีรายจ่ายออ กไปมากรายรับก็มากเช่นเดียวกัน ปีนี้จะทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะเกิดผลที่ผิดพลาดขึ้น มาได้ และก่อให้เกิดความเดือ ดเนื้อร้อนใจต ามมา

6. โชคชะต าตกอยู่ที่ ฉัตรทอง

นั่นบ่งบอ กว่าในช่วงปีนี้ท่านจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับโชคลาภ มั่งมีเงินทองไปด้วยท รั พ ย์สิน มากมาย บริวารญาติมิตรจะเพิ่มขึ้น มีผู้ใหญ่คอยช่วยคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่ างดียิ่ง โชคชะต าชีวิตในปีนี้จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ

7. โชคชะต าตกอยู่ที่ ราหู

นั่นก็หมายความว่าในปีนี้ท่านมีโอ กาสที่จะได้รับความเดือ ดร้อนเนื้อร้อนใจ อาจจะเป็นถ้อยคำของผู้อื่นที่มากระทบจิตใจของคุณ จนทำให้เกิดความเดือ ดร้อนใจอยู่เสมอ และยังมีโอ กาสที่จะต้องเสียท รั พ ย์สิน มากมาย เธอเป็นปากเสียงกับคนข้างบ้าน พบความวุ่นวายที่ไม่รู้จบ มีโอ กาสป่ ว ย เ จ็ บ อายุมากขึ้นให้ระมัดระวัง

8. โชคชะต าตกอยู่ที่ ปราสาท

นั่นก็หมายความว่าในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะสละโสดและจะได้พบกับเนื้อคู่ ชีวิตท่านจะได้พบกับความเจริญก้าวหน้า จะมีความสุขมากมายเกิดขึ้น กิจการและการทำงานใดๆมีโอ กาสได้ผลประโยชน์ที่พึงพอใจ สมความปรารถนาทุกประการ มีเกณฑ์ที่จะได้รับสั ต ว์สี่เท้าสองเท้าเข้ามาในชีวิต การค้าข า ยดีเจริญรุ่งเรือง

9. โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ เรือนหลวง

งั้นก็หมายความว่าในปีนี้ท่านจะได้รับจากความสุขกายสบายใจเป็นอย่ างยิ่ง ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในเรื่องของการทำงานกิจการต่างๆจะมีโชคลาภเสมอ มีเกณฑ์ได้เงินได้ทอง มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ศัตรูใดๆที่คิดไม่ดีด้วยก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปในที่สุด

10. โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ คนที่ไม่มีคอ

นั่นก็หมายความว่าในช่วงปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเดือ ดร้อนเป็นอย่ างยิ่ง อย่ าพย าย ามทำอะไรร้อนรน หรืออย่ าทำอะไรเร่งรีบ จะนำมาซึ่งปัญหาแก่ท่าน ในช่วงนี้จะได้รับความทุ ก ข์ย ากลำบากเข็ญใจ มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินทองมากมายอยู่เสมอ

11. โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ ฉัตรเงิน

ก็หมายความว่าปีนี้ท่านจะมีความสุข โชคชะต าเงินทองจะไหลเวียนเข้ามาในชีวิต มีเงินทองมากมาย คนที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าจะคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ถ้าทำงานเกี่ยวกับการค้าการข า ยงานราชการ ก็จะมีการได้เลื่อนตำแหน่ง จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่ างยิ่ง

12. โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ เจดีย์

นั่นหมายความว่าในปีนี้ชีวิตของท่านนั้นมักจะเจอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น มากมาย มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขกายสบายใจเกิดขึ้น กุศลผลบุญใดๆจะดียิ่งนัก ปรารถนาสิ่งใดในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จเป็นไปต ามหวังทุกประการ

โชคชะต านำพาให้พบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณไปแล้ว แล้วถ้าหากท่านใดต้องการที่จะรู้โชคชะต าในช่วงปีหน้า ในช่วงต้นปี ก็ให้นำอายุในช่วงปีหน้ามาเรียงลำดับต ามคำทำนายไว้ได้เลย และขอให้เพื่อนๆทุกคนแบ่งบุญนี้ให้กับผู้อื่น แล้วชีวิตจะอยู่ดีมีความสุข มีความปรารถนา สาธุบุญใหญ่

ขอขอบคุณที่มา หนังสือเก่า บอ กโชคลาภ

อ่านต่อ