พ รุ่ งนี้อย่ าลื ม ข นส่ งทั่ วปร ะเ ท ศเปิ ดบริก ารต่ อใ บขั บขี่

หลังจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ตอนนี้มีผู้ติดน้อยลง จึงมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ซึ่งทางนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น กรมจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ใบขับขี่

Loading...

สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และเปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป โดยทั้งสองช่วงจะให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน

สอบใบขับขี่

รายการที่สามารถทำได้คือ การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย , การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ,การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ,การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

พรุ่งนี้ วันที่ 8 มิ.ย.ขนส่งทั่วประเทศเปิดบริการต่อใบขับขี่ เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

ขอบคุณ กระทรวงคมนาคม การขนส่งทางบก

อ่านต่อ