ร อ งโ ฆษ กรั ฐบ าล เ ผย จุ ริ นทร์ เค าะ 4 แน วท างช่ วยแ ก้ปั ญห าห นี้เก ษต รก ร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งได้มีการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.1 ล้านราย รวมเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท วันที่ 7 มิ.ย. 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลดำเนินการดูแลเกษตกรทั่วประเทศในหลายๆด้าน ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID มีการโอนเงินรอบแรกถึงบัญชีเกษตรกรแล้ว 7.1 ล้านราย รวมเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563)

ส่วนปัญหาการแก้หนี้เกษตรกร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ แบ่งเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

Loading...

1. เร่งรัดและดำเนินการจนมีการออกประกาศและระเบียบให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรในชั้นบังคับคดีได้ ทำให้ที่ทำกินเกษตรกรไม่ถูกขายทอดตลาด โดยมีเกษตรกรรายแรกได้รับการแก้ปัญหาไปเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา และจะมีเกษตรรายอื่นๆ ทั่วประเทศอีก 2,743 ราย

2. เตรียมออกมาตรการพักหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ระเบียบ

3. การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเข้าไปจัดการหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเกือบ 4 แสนราย

4. การปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ซึ่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ณ เวลานี้ได้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการเจรจาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยจะเริ่มกระบวนการเจรจาจากนี้ไป

การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน มีทั้งเรื่องการปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ และการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ ซึ่งจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้มาก มีเกษตรกรหลายรายเป็นหนี้ขึ้นทะเบียนมากว่า 20 ปี หากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ เกษตรกร 4.4 หมื่นราย จะได้รับการลดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย มีที่ดินทำกิน ในขณะที่ธนาคารเจ้าหนี้ไม่ต้องเสี่ยงต่อหนี้สูญ

ทั้งนี้ทางรัฐบาลกำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรทุกทางแก้หนี้เกษตรกร 4 แสนราย ย้ำมีโอกาสหลุดพ้นบ่วงหนี้ มีที่ดินทำกิน

อ่านต่อ