อ ธิ ษฐ านเพี ยง 5 น าที เพิ่ มศิริม งค ล ชี วิ ตไม่มีต กต ่ำ

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อน มนุษย์

หรือสรรพสั ต ว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือ

การเรียนได้อย่างมีความสุข

Loading...

บทสวดมนต์ก่อนนอน นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอ กับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข ไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆ ที่ทำให้ชีวิตวุ่นวาย เมื่อ กลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อน อย ากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆ

ซึ่งใน บทสวดมนต์ก่อนนอน นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ต ามล้วนแล้วแต่มีอานุภาในตัวเองอยู่มากมาย
อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื่น ฉะนั้น

การสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิ ปัญญา ทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างละเอียด รอบคอบ และใจเย็น มากขึ้น

วันนี้หากรู้สึกว่าชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็น ผ ล รั บ ร อ ง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและม า ร ด าครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศั

ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อ กัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอ

บุญบารมีในอ ดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้ง

ทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น

ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าตและคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตต า มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ที่มา sabailey

อ่านต่อ