คื นนี้อย่ าลื มสว ดม นต์ก่ อ น น อ น ช่ว ยหนุ นนำชี วิ ตดีขึ้ น

การสวดมนต์มีมานาน มากแล้ว ถือว่าเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอ ดกัน มาตั้งแต่โบราณ และเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ในปัจจุบัน การสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น

ก็หัน มาสนใจการสวดมนต์กัน มากขึ้น การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส และทำให้มีสมาธิมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อน มนุษย์ หรือเจ้าก ร ร มนายเวรอีกด้วย

แนะนำคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้นสวดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข

Loading...

เริ่มสวดมนต์กัน
อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อ การจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระรั ก ษ า และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อ ะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อ ะ หั ง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตต า ให้แก่สรรพสั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พย าบาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้ า ยให้ห า ยไป บทสวดมนต์มาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลห า ยไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้สวดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกัน มา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า

เกิดบุญจากการแผ่เมตต า แผ่ส่วนกุศล เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตต าให้ตนเองแ ละสรรพสัตว์ทั้งหล า ย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

ได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการสวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี

ที่มา postsread

อ่านต่อ