ก่อนนอนอธิษฐานเพียง 5 นาที เสริมศิริมงคล ชี วิ ตดีไม่มีต กต่ำ

เชื่อว่าชาวพุทธหล า ยคนอย ากสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอน แต่ภาระหน้าที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยและง่วงเกินกว่าจะทำได้ ขอแค่คุณแบ่งเวลาวันละ 5 นาที

แล้วว่าตามบทสวดมนต์ก่อนนอนด้านล่างนี้ หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็น ผ ล รั บ ร อ ง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

Loading...

นะโม 3 จบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและม า ร ด าครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อ กัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบ

ที่ควรขอบุญบารมีในอ ดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้ง

ทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง

ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่าเมื่อใดใจ

ของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตต า มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ที่มา verrysmilejung

อ่านต่อ