กทม. ประกาศผ่อนปรนระยะ 4 ยกเว้น 5 สถานที่นี้ยังหม ดสิ ทธิ์เปิ ด

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 เพื่อหารือแนวทางดำเนินมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ cd 19 หรือ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 แล้ว รวมถึงการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ ยกเลิกเคอร์ฟิว

ต่อมาเวลา 11.10 น. ทางด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมกรณี สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ในวันที่ 15 มิ.ย.2563 และสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรน

Loading...

สถานที่ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรน จำนวน 5 สถานที่ ดังนี้

1 สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

2 สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่

3 ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

4 สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

5 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในทำนองเดียวกัน

สำหรับสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 4 จำนวน 11 สถานที่ มีดังนี้

1 สามารถใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนประเภทนานาชาติ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนไม่เกิน 120 คน

2 โรงเแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ สามารถจัดการอบรมสัมนา จัดนิทรรศการ จัดงานแสดงสินค้า งานจัดเลี้ยง งานพิธี รวมไปถึงคอนเสิร์ต แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น มีการจำกัดจำนวนคน มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ โดยเฉพาะการจัดแสดงคอนเสิร์ตจะต้องมีการขายเป็นตั๋วนั่งเท่านั้น

3 ร้านอาหาร และเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ยกเว้น สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ

ในส่วนของคำว่า สถานบริการ หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้

สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ

สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า

มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า

มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม

มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พำนักอาศัย สถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ สามารถเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ดูแล 1 คน

5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

6 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพรวม 150 คน ให้มีผู้ชมได้แต่ไม่เกิน 50 คน

7 สถานบริการเพื่อสุขภาพ เช่น สปา หรือ นวดแผนไทย ยกเว้นอาบอบนวด

8 สวนสาธารณะ ลานกีฬากลางแจ้ง ออกกำลังกายเป็นกลุ่มได้ แต่ไม่เกิน 50 คน

9 สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก มีการจำกัดผู้ใช้บริการ ห้ามเกิน 2 ชั่วโมง ยกเว้นเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก

10 สนามกีฬา หรือ สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนาม ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

11 ตู้เกม ตู้หยอดเหรียญ

อ่านต่อ