แ ก้ไ ขชี วิ ตติ ดขัด วิ ธีถอ นคำส าบา น แก้บ นสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่จำไม่ได้

แ ก้ไ ขชีวิตติดขัด วิ ธีถอนคำสาบาน แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จำไม่ได้

เคยบ้างไหม เวลาขอพรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปบนบานต่อศาล เมื่อได้สมความปรารถนาแล้วลืมไปแก้บน หรือบางทีก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยไปบนบานที่ไหนไว้บ้าง ส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัด ไม่ค่อยราบรื่น ครั้นจะต ามไปแก้บนก็กลับจำไม่ได้แล้วว่าเคยบนอะไรไว้ หรือบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้บ้าง

รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหรือเปล่า เหมือนจะทำอะไรสักอย่ างสำเร็จแล้แต่ก็มี อุ ป ส ร ร ค มาขัดขวางทุกที มันอาจจะเป็นเพราะว่า ก ร ร ม เ ก่ าของเราหรือเราเคยไปบนบานสานกล่าวอะไรไว้ที่ไหนแล้วไม่แก้ก็ได้ หากเราเผลอบนแล้วไม่ยอมแก้จะทำให้เรามีปัญหาในการใช้ ชี วิ ตได้นะ วันนี้เราวิธีในการแก้บน ถอนคำส า บ า น มาฝากทุกคนสามารถไปทำต ามกันได้

Loading...

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ธูป 16 ด อ ก จุดให้เรียบร้อย

2 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า งสมาธิ 1 องค์

3 เทียนขาว 2 เล่ม

4 น้ำเปล่า 1 ขวด

5 หมากพลู บุ ห รี่ 5 ม ว น

6 พวงมาลัยด า วเรือง 3 พวง

7 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด

8 ผลไม้ 5 – 7 อย่ าง ซึ่งในนั้นจะต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้าว 1 ลูก สับปะรด 1 ผล และผลไม้อื่น ๆ

พอเตรียมของทุกอย่ างครบเรียบร้อยแล้วก็ให้กล่าวต ามนี้

ข้าพเจ้า ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด ขออันเชิญอ ง ค์ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ ามาเป็นประธานและสักขีพย าน ตลอ ดทั้งอันเชิญเ ท พ เ ท ว าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวยทั้งเจ้าที่เจ้าทาง เจ้า ป่ า เจ้าเ ข า ให้มารับเครื่องสั ง เ ว ย เครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาลกล่าว รวมทั้งส า บ า น มานานแล้ว จนถึงปัจจุบันทั้งหล า ยทั้งปวง

ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต าม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหล า ยเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหล า ยได้รับแล้ว ลูกขอถอนคำส า บ า น คำบ น บ า นศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป

ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานศาลกล่าวอีก ก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ

พอหลังจากกล่าวคำนี้จบแล้วก็ห้ามขอพรใด ๆ เด็ดข า ด สาธุจบแล้วทำการปักธูปลงไปได้เลย พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยขอพรได้ ขอให้สิ่งที่ต้องการ

อ ย า กให้ลองทำกันดูนะทุกคนทำได้เลย เพราะว่าเราต่างไม่รู้ว่าที่ผ่าน มาเราเคยไปบนบานอะไรที่ไหนไว้หรือเปล่า แล้วก็จำไม่ได้ วิธีนี้จะช่วยถอนคำถาบานได้

ที่มา horoscopedaily99

อ่านต่อ