เงินประกันสังคม ขอรับคืนได้ รู้ไว้ก่อนเสียเงินก้อนโต

ปัจจุบัน มีระเบียบสำนักงานประกันสังคมที่ระบุว่า หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ส่งเงินสบทบเกินจำนวนที่ต้องส่ง สามารถขอรับเงินคืนได้ และหนึ่งในกรณีที่จะขอรับเงินคืนก็คือ

การที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหล า ยรายนั่นเอง รายละเอียดติดต ามได้จากบทความเรื่อง นายจ้าง ผู้ประกันตน นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องจ่าย ขอคืนได้

Loading...

สำหรับคนที่ทำงานประจำ ทำงานบริษัท ทำงานโรงงาน ส่วน มากจะมีประกันสังคมให้อยู่แล้วและเราจะต้องจ่ายทุกเดือน โดยจากเงินเดือนของเราเองจะโดนบริษัทหักไปจ่ายให้อัตโนมัติเลย

ประมาณ 5 เปอร์เซน ต ามแต่เงินเดือนของแต่ละคน แต่ก็สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน บางคนจ่าย ๆ ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเงินส่วนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง เขากันไว้สำหรับทำอะไรบ้าง

เงินประกันสังคมที่เราจ่าย ๆ กันไปทุกเดือนนั้น เป็นการประกันตนแบบภ า ค บั ง คั บ พนักงานบริษัท พนักงานประจำทุกคนจะต้องทำ ถือเป็นเงินออมในตัวอีกด้วย ซึ่งจะถูกหักไปเลย 5เปอร์เซน ของเงินเดือน

จะเอาไว้ใช้เป็นเงินตอนที่เราเจอปัญหาเช่น ได้รับ อุ บั ติ เ ห ตุ เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ข้ ไม่สบาย พิ ก า ร และ เ สี ย

ชี วิ ต รวมถึงกรณีการ ค ล อ ดบุ ต ร ช ร าภ า พ และการว่างเงินอีกด้วยนะ ไม่ต้องคิดเสียดายเงินส่วนนี้ตอนจ่ายเพราะหากเกิดเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นขึ้น มานั้น เรายังใช้ประกันสังคมเป็น ตัว ช่ ว ยได้นั่นเอง

เงินประกันสังคมนั้นลูกจ้างจ่ายเพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น ซึ่งในประกันสังคมมีด้วยกัน 3 ฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบสมทบเงินเข้ากองทุน มีดังนี้
1 รั ฐ บ า ล

2 นายจ้าง

3 ลูกค้า

โดยลูกจ้างนั้นจะได้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียง 5เปอร์เซน ของเงินเดือนเท่านั้น ส่วนรัฐบาลก็ช่วยอีกส่วน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มมากทีเดียว โดยเงินประกันสังคมนั้นก็จะแบ่งออ กเป็น 75 บาท สำหรับเอาไว้ใช้กรณีว่างงาน ใครตกงาน ว่างงานไปขอเงินส่วนนี้คืนได้ ต่อไปอีก 450 บาท จะเป็นเงินออมเอาไว้ใช้

ตอนอายุ 55 ปี เงิน 750 บาท ที่เราโดนหักไปเข้าประกันสังคมนั้นจะเป็นแบ่งออ กไปอีก 225 บาท เอาไว้เผื่อย า มเจ็ บป่ ว ย มีเห ตุให้ต้องเข้ารั ก ษ าตัวที่โ รง พย าบาล กรณี พิ ก า ร กรณีเ สี ยชี วิ ต หากคุณไม่ใช้สิทธิ์มันก็จะหายไป

การขอคืนเงินจากประกันสังคม เมื่ออายุครบ 55 ปี

1 หากจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี จะได้คืนเป็นเงินก้อนแบบบำเหน็จช ร า ภ า พ เช่น คุณจ่าย 750 บาทไปกี่เดือนก็เอาไปคูณ ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหัก

450 บาทที่เป็นเงินออม เราต้องใช้ส่วนของเงินออมนี้มาคูณ เช่น จ่ายไป 10 เดือน ก็เอา 450 x 10 = 4,500 บาท นั่นเอง

2 กรณีที่จ่ายครบ 1 ปี แต่ว่าไม่ถึง 15 ปี ก็จะได้เงินก้อนบำเหน็จเช่นกัน แต่ก็จะได้มากกว่าข้อแรก ซึ่งจะได้ส่วนที่นายจ้างสมทบด้วย เช่น จ่าย 750 บาท 7 ปี

84เดือน พออายุครบ 55 ปี ก็เอาส่วนที่เราจ่าย + 450 ส่วนนายจ้างจ่าย x 84 เดือน ก็จะออ กมาเป็นเงิน 75,600 บาท เป็นต้น

3 กรณีที่จ่าย 15 ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินเป็นรายเดือน ซึ่งจะเรียกว่าบำนาญช ร าภ า พ ซึ่งก็จะมีการคำนวณด้วยกัน 2 กรณี

1 กรณีที่จ่ายครบ 15 ปี พอ ดี ก็จะได้รับรายเดือน 20เปอร์เซน ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยออ กมาแล้วได้ 15,000 บาท ก็จะได้ 20เปอร์เซน คือ 3,000 บาท/เดือน นั่นเองไปตลอ ดชีวิต

2 กรณีนี้เป็นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมากกว่า 15 ปี ซึ่งจะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5เปอร์เซนของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปีก็จะ

ได้ต่อเดือน 20เปอร์เซน ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5เปอร์เซน ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี ยกตัวอย่

างเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย = 15,000 บาท

จะได้รายเดือนเป็น 20เปอร์เซน x 15,000 บาท = 3,000 บาท + 1.5เปอร์เซน x 15,000 บาท x 5 ปี = 3}375 ซึ่งก็จะได้อยู่ที่ 6,375 บาท/เดือน ไปตลอ ดชีวิตนั่นเอง

ในกรณีที่รับเงินบำนาญช ร าภาพยังไม่ครบ 5 ปีแล้วดัน เ สี ยชี วิ ตก่อน ก็จะได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญ เช่น รับบำนาญ 6,375

บาท/เดือน เ สี ย ชี วิ ต ก็จะได้รับเลย 63,750 บาท นั่นเอง ประกันสังคมนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เงินก้อนเร็วอะไรมากมายแต่เราก็ยังดีกว่าไม่ทำประกันอะไรไว้เลย บริษัทไหนที่เราเข้าทำงานแล้วไม่ทำประกันสังคมให้พนักงาน บริษัทนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว

ที่มา krustory

อ่านต่อ