หากรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็นผล

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

Loading...

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน

บิดาและมารด า ครูบาอาจารย์พระพุทธ

พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรร มนายเว ร

จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้า

ของในตัวติ ดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอน

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่

ผ่าน มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน

บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุวรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา

ปฏิภาณธนสา ร สมบัติอุปสรรคใดๆ

โ ร คภั ยใดๆขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญหากมีผู้ใดเคยสร้างเว ร สร้างกรร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชา ติ ใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ขอถอน

ความ พย า บ าท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง

ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อ ภัยทุกสิ่งทุกอย่ าง

และแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น

แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา

ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของ

อ่านต่อ