จุฬาฯ เตรียมทดลองวัคซีนใบยาสูบ ป้องกันโ ค วิ ด -1 9

จุฬาฯ เตรียมทดลองวัคซีนใบยาสูบ ป้องกันโ ค วิ ด -1 9 กับมนุษย์ หลังใช้กับหนูได้ผล

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนใบยาสูบ ป้องกันโ ค วิ ด – 1 9 กับหนูได้ผลดี

อีก 2 เดือน เตรียมทดสอบกับคน

Loading...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รักษาการแทนรองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แผนการงบประมาณ และสุขภาวะ เปิดเผยว่า ตามที่จุฬาฯ ได้ทดสอบวัคซีน

ที่ผลิตจากใบยาสูบชนิดพิเศษที่กำหนดให้สร้างโปรตีน สำหรับทำวัคซีน

ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโ ค วิ ด -1 9 ซึ่งผลิตและทดลองโดยบริษัท

ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด ที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์

โดยมี นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์สุ ขภาพโ ร คอุ บั ติใหม่

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบการทดสอบวั ค ซี น

ซึ่งได้ฉีดทดสอบในหนูนั้น ผลการทดสอบออกมาแล้วว่า หนูทดลองสามารถ

สร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงมาก ซึ่งเป็นระดับ

ที่สามารถป้องกันเชื้อโ ค วิ ด -1 9 ได้

ศ.นพ.นรินทร์ กล่าวอีกว่า เดิมทีทีมวิจัยจะทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือ ลิง แต่เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่สูงมาก และไม่ได้มีสิ่งบ่งชี้

ว่ามีสิ่งที่ทำอันตรายต่อคน เพราะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนจากพืช

จึงมีความปลอดภัยสูง ก็จะข้ามไปทดลองฉีดวัคซีนในคน

ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมการคัดเลือกคน

ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร โดยจะต้องเป็นคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรง

ประมาณ 20-50 คน คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก 2 เดือน

ก็พร้อมที่จะทดสอบวัคซีนในคนได้

ทั้งนี้ จะแบ่งการทดลองในคน 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ใช้อาสาสมัคร 20-50 คน

เพื่อดูว่าวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน

ได้จริงหรือไม่ และภูมิคุ้มกันขึ้นมาจำนวนเท่าไร

เกิดผลข้างเคียงหรือไม่ อย่างไร

ระยะที่ 2 ใช้อาสาสมัคร จำนวน 100 คนขึ้นไป

ระยะที่ 3 ใช้อาสาสมัคร 1,000 คนขึ้นไป

ทั้งกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลา อย่างน้อย 1 ปี

อ่านต่อ