ไ ม ค์ ภิ ร ม ย์ พ ร เ ผ ย ภ า พ ลำแ ส ง ป ร ะ ห ล า ด ข้ า ง รู ป ปั้ น พ ญ า น า ค ใ น บ้ า น

ไมค์ ภิรมย์พร เผย ภาพลำแสงสีขาวปริศนา 9 ป้อง บริเวณ รูปปั้นพญานาค เจ้าปู่ขุนแก้ว ศรีสุทโธนาคราช และ แม่ย่านาคีปทุมมาเทวี ข้างสระน้ำหลังบ้านพัก ล่าสุด ไมค์ ภิรมย์พร ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เมื่อวานนี้ เวลา 9.09 น. ได้ถือฤกษ์แห่งศรัทธาจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณ พร้อมสักการะ…

ค รู บ า น้ อ ย อ อ ก บิ ณ ฑ บ า ต นำอ า ห า ร แ ห้ ง ต ร ะ เ ว น ใ ส่ ตู้ ปั น สุ ข ช่ ว ย ช า ว บ้ า น

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภีเชียงใหม่ครูบาดังภาคเหนือ ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน โดยครูบาน้อยออก บิณฑบาตทุกวัน และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาต ทั้งหมดมาใส่ตู้ปันสุขที่รพ.สารภี บวรพัฒนา หรือ โรงบาลสารภี 2 โดยที่รพ.ทางหมอ และเจ้าหน้าที่ต่างพากันใส่บาตร…

มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ ข้ า ว ส า ร – อ า ห า ร แ ห้ ง

มูลนิธิกระจกเงา เปิดให้ลงทะเบียนรับข้าวสาร อาหารแห้ง เช็กได้เลยที่นี่ เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก มูลนิธิกระจกเงา รายงานว่า กล่องแบ่งปัน โครงการอาสามาเยี่ยมกลับมา อีกครั้ง เปิดให้ลงทะเบียนรับข้าวสารอาหารแห้งทเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 10.00…

เ ปิ ด ต า ร า ง เ งิ นเ ข้ า เ ดื อ น มิ.ย. รั บ เ งิ น ม า ก สุ ด 6,900 บ า ท

เปิดตารางเงินเข้าบัญชี สำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการเยียวยา จากการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด – 19 ในประเทศไทย รับเงินมากสุด 6,900 บาทวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวสารชาวบ้าน ข่าวสารเกษตรกร รายงานว่าเช็คตารางเงินเข้า เบี้ยหลัก เบี้ยโควิด…

ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น ล้ า ง แ อ ร์ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ไ ฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ล้างแอร์ และ ตรวจสอบระบบไฟ สำหรับผู้ที่สนใจ จำนวน 600 สิทธิ์ ครอบคลุม 75 จังหวัดวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานว่า 📣PEA 60 ปี จัดเพิ่ม 600 สิทธิ์ ดีต่อใจทั่วไทยราคาเดียว*📣…

2 ก ลุ่ ม สุ ดโ ช ค ดี รั บ เงิ นเยี ย ว ย า เ ป็ นก้ อ น ถึง 15,000 บาท

กระทรวงการคลัง เผย 2 กลุ่ม ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยี ย ว ย าจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ได้เงินรวบยอด 3 เดือน 15,000 บาทวันที่ 30 พ.ค. สำนักข่าว brighttv รายงานว่า กระทรวงการคลังยังคงทำการโอนเงิน ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เพราะได้รับผลกระทบจาก โ…

อ นุ ทิ น เ ล่ น T i k t o k

กลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อ เสี่ยหนู หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เเห่งประเทศไทย ที่หลายๆคนต่าง ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ล่าสุด อนุทิน ก็ได้เล่น Tiktok แอพพลิเคชั่นดังที่กำลังฮิตอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองใน ขณะนี้ โดยทางเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า เสี่ยหนู หรือ รัฐมนตรีว่าการ…

วั น ห ยุ ด ต ก อี ก ก ร ม อุ ตุฯเ ตื อ น ฝ น ถ ล่ ม ห นั ก เ ส า ร์ อ า ทิ ต ย์ ไ ม่ ร อ ด

กรมอุตุฯ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ โดยในภาคเหนือ จะมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีนปกคลุมประเทศ ลาวและเวียดนาม ทำให้ร่องมรสุม เคลื่อนลงมาพาดผ่าน ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางพัดปกคลุม…

ม า แ ล้ ว วิ ธี ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เงิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ่ ม เ ป ร า ะ บ าง 3000

มีรายงานข่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เพื่อรับเงินช่วยเหลือช่วง cd 19 จำ นวน 3000 บาท โดยที่มีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ 13 ล้านคน ทั้งนี้ หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการ ดังกล่าวว่า ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ซึ่งในกระทู้นี้มีคำตอบ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า กลุ่มเปราะบางมีใครบ้าง เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ จำนวน…

ใ ค ร ไ ด้ รั บ ข้ อ ค ว า ม ต า ม นี้ ร ะ วั ง เ งิ น ใ น บั ญ ชี ห า ย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Nok Sae Jan ได้ออมาโพสต์ภาพหลังมีข้อความแปลกเข้ามาแล้ว เงินก็หาย โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คดังกล่าวยังได้ระบุ ข้อความว่าประชุมอยู่ดีๆ โดนตัดบัตรเครดิตไปเป็นหมื่น งง สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาด้วย แล้วก็ช่วงนี้ได้รับข้อความ แปลกๆด้วย ไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ทำข้อมูลหลุด ระหว่าง 1. ไทยชนะ 2. Apple 3. AIS เสียเวลาอายัดบัตรไม่เท่าไหร่ ต้องผูกข้อมูลใหม่ทุกอย่างอีกโอ้ยยยย…