เ ปิ ด วิ ธี ล ง ท ะ เ บี ย น เ งิ น อุ ด ห นุ น บุ ต ร รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น 600

ตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแร กเกิด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ ด็ กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เ ด็ กแรกเกิด จนถึงเด็ กอายุ 6 ปี โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติเด็ กแรกเกิดที่มีสิทธิ…

ห ลั ง ค ล า ย ล็ อ ก เ ดิ น ท า ง ข้ า ม จั ง ห วั ด

เรียกได้ว่าหลังจากประกาศคลายล็อกระยะ 3 หลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านหลังจากไม่ได้กลับไม่ได้เจอหน้าครอบครัว มาหลายเดือน ส่งผลให้จราจรหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะสาย 304 เมื่อวันที่ 30 เพจ เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง ชลบุรี ภาพล่าสุด เดือน มิย ออเดอร์ลูกค้าลด หยุดยาว บางโรงงาน หยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ขอบคุณภาพ AAe Anuthida ที่มา เครือสหพัฒน์…

บขส โ ค ร า ช เ งี ย บ เ ห ง า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร สู้ ไ ม่ ไ ห ว ข า ด ทุ น ต้ อ ง ปิ ด บ ริ ก า ร

มีรายงานว่า ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.นครราชสีมา พบว่าที่ชานชาลาอาคารจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สายกรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เก้าอี้นั่งรอของผู้โดยสาร ไม่มีคนมานั่ง ช่องการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ก็ปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วทุกบริษัท เนื่องจากทนต่อสภาพ ขาดทุนไม่ไหวแม้ว่าทางรัฐบาลจะได้ประกาศผ่อนปรนระยะที่2 ให้สามารถวิ่งรถสายยาวได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 แต่ให้จำกัดผู้โดยสาร ด้วยการเว้นระยะนั่งของผู้โดยสารเฉลี่ยคันละประมาณ 20 คนเท่านั้น…

ห นุ่ ม โ พ ส ต์ ขั บ แ ก ร็ บ

เป็นเรื่องราวของหนุ่มขับแกร็บรายหนึ่ง ที่ถึงแม้ว่าหูของเขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ขยันทำมาหากิน เมื่อน้องชายเห็นว่า พี่ชายมาทำงานขับแกร็บกลัวว่าคนที่สั่งอาหารด้วยจะเข้าใจผิด เลยตัดสินใจโพสต์ ข้อความระบุว่า ใครที่เจอพี่แกร๊บ คนนี้ อย่าเข้าใจผิดนะครับ พี่เข า พิ ก ารทางหูครับ พูดไม่ได้ สามารถอ่าน เขียนได้ครับ เป็นพี่ชายแท้ๆ ของผมเองครับ เพึ่งเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรก เป็นกำลังใจให้คนสู้งานด้วยนะครับ ที่มา แจกอมยิ้ม